Tino IQ Stock AnalysisManager Name: Jim Chanos

Company Name: KYNIKOS ASSOCIATES LP

# of Stock Holdings: 31


Stocks Associated by Jim Chanos: